Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

FFST:s styrelse bemöter tendensiöst tv-reportage


 

 

Kommentar med anledning av en pågående diskussion i media

I ett tv-reportage, Dokument inifrån den 12 november 2015, beskrevs psykoterapeutiska metoder inom ett antal verksamheter som erbjuder stöd och hjälp till barn, ungdomar och deras anhöriga. Eftersom det förekom flera tvivelaktigheter när det gäller hur familjeterapi skildrades i programmet, vill Föreningen för Familj- och Systemorienterad Terapi (FFST) göra ett klargörande för att beskriva vad familjeterapi är.

 

Familjeterapeuter möter familjer i livskris och andra svårigheter av olika slag, familjer som önskar få hjälp och stöd att ta sig genom krisen eller ett förändringsarbete. Då familjeterapin tar sin utgångspunkt i samspelet mellan människor, har den visat sig vara verksam bland annat för familjer där någon har en (diagnostiserad) funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa.

 

Familjeterapin som terapiform tar fasta på hälsobringande faktorer och lyfter fram resurser som finns i och som omger de familjer som kämpar med detta. I fokus för familjeterapin står relationen mellan människor.

 

Familjeterapin intresserar sig främst för de kompetenser och resurser som jämte problemen lever i relationerna mellan de människor som tampas med svårigheter och problem. Familjeterapin strävar efter att inta ett mångsidigt förhållningssätt, som samtidigt innefattar flerfaldiga förklaringsmodeller, synsätt och metoder. Utgångspunkten är att möta varje familj och familjemedlem utifrån dess unika förutsättningar.

 

I vissa lägen är familjeterapi effektivt som enda behandlingsform, i andra lägen låter sig familjeterapi villigt komplettera andra behandlingar. Vid till exempel svåra och långvariga psykiska störningar som schizofreni, svårare depressioner eller bipolära tillstånd visar forskning att familjeterapi inte är nog som enda behandling. Individcentrerad behandling behövs också, men familjeterapi bidrar till att utveckla och stärka familjen till ett läkande sammanhang. När någon drabbats av psykisk sjukdom gäller det inte enbart personen själv utan även den närmaste familjen och andra närstående. De är också drabbade och lidande i den kris som uppstår. Många gånger deltar viktiga personer från klientens personliga nätverk i familjesamtalen.

 

FFST är en intresseförening för familjeterapeuter och andra som är intresserade av familjeterapi, och utgör Stockholms lokalavdelning av Svenska Familjeterapiföreningen. I föreningen är ett flertal medlemmar legitimerade psykoterapeuter med familjeterapi som huvudsaklig inriktning i sin yrkesutövning. Föreningen rymmer företrädare för skilda inriktningar inom familjeterapin, liksom olika förklaringsmodeller för psykiskt lidande. Socialstyrelsen utfärdar legitimation till psykoterapeuter inom tre skilda inriktningar: individuell psykoterapi, familjepsykoterapi och gruppsykoterapi.

 

Stockholm den 29 november 2015

Styrelsen för FFST

Vi välkomnar synpunkter och saklig debatt, kontakta gärna via: ordforande@ffst.se

 

Copyright © FFST 2022-10-02